Kontrola hlavnej knihy v audite

1723

Nejvyšší kontrolní úřad, Supreme Audit OfficeVysoké učení technické v Brně Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i Hlavní město Praha, Če

Oproti roku 2016 sa v roku 2017 navýšila hodnota neobežného majetku o 80.694,61 €. 2/ Kontrola účtovných dokladov hlavnej knihy, ročných účtovných výkazov, za účelom overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2018. 3/ Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018 v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite č. 502/2001 Z. z. Kontrola predmetných druhov majetku nepreukázala rozdiel medzi skutočným a evidenčným stavom. Majetok obstaraný v období roka 2014 bol fyzicky preverený dňa 13.

  1. Platenie dane z úrokov z pôžičky
  2. Najlepší softvér na správu portfólia uk
  3. 300 filipínskych pesos pre nás dolárov
  4. Segwit alebo staršia peňaženka

oznamujem . že dňa 17.09.2014 bude hlavnou kontrolórkou začatá následná finančná kontrola: - inventarizácie vykonanej v súlade s §§ 29,30 zákona o účtovníctve. v zmysle § pohľadávok Zručnosti v oblasti účtovníctva: - spracovanie a zaúčtovanie bankových výpisov, - kontrola účtov hlavn.knihy, saldokonto, - dokladová inventarizácia hlavnej knihy, - aktualizácia pohľadávok a záväzkov, - realizácia príkazov na úhradu, - vystavovanie a zaúčtovanie interných dokladov, vzájomných zápočtov, kontrola logických zostatkov a väzieb úètov v hlavnej knihe- kontrola finanëných výkazov. Pri kontrole som nezistila žiadne nedostatky. Uètovanie je v súlade so /.ákonom C. 43 1/2002 Z.z. o úètovníctve a Zákonom C. 523/2004 Z.z. o rozpoètových pravidlách. 5. Inventarizácia pokladne k 31.

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov a zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Horná Ves na 2. polrok 2020 bol v zmysle §18 f ods. 1 b), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

· Zakladna financna kontrola vykonana podl'a § 7 zakena c. 375/2015 Z. z. 0 financne] kontrole a audite v zneni neskorSich predpisov Polozka rozpoctovej skladby: 637014 - 20 .

kontrola prvotných úttovných dokladov, hlavnej knihy, útast' na inventúre hmotného maJetku a Skladových zásob a ostatnej dokumentácie bude vykonaná v sídle NJF , dalšie práce potrebné na vytvorení audítorskej dokumentácie, pri ktorých nie je potrebná priama

2. 2 prÍstupy v internom audite v poisŤovni Ako už bolo uvedené, platná legislatívna norma upravujúca oblasť poisťovníctva, stanovuje podmienku, že poisťovňa v podmienkach Slovenskej republiky, musí mať vo svojej organizačnej Videoškolenie prináša prehľad jednotlivých účtov hlavnej knihy, pričom prechádza najčastejšími chybami na účtoch majetku a záväzkov, nákladov a výnosov. Školenie pripomína priebežnú kontrolu zostatkov jednotlivých účtov, dôsledky chýb pri nesprávnom účtovaní i proces inventarizácie a jej východiská. Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca vyplývajúce z § 14 písm.

Kontrola hlavnej knihy v audite

Aktuálne akcie. 14. březen 2020 Po celé Itálii jsou policejní kontroly, někde hlídají i vojáci. Stát se snaží co nejvíc omezit pohyb lidí.

Kontrola hlavnej knihy v audite

· Paušál zahŕňa - Kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej a posudzovanie oprávnenosti nákladov, Spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady), posúdenie z hľadiska DPH a DPPO. 2010. 7. 16. · Následná finančná kontrola v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov.

7. · Kontrola – evidenčný a účtovný stav banky. V priebehu roka je potrebné kontrolovať zostatok na bankovom výpise, ktorý bol doručený z banky: so zostatkom bankového účtu v evidencii účtovných dokladov (EUD), a; s účtovným zostatkom príslušného analytického účtu v hlavnej knihe. 2013. 1. 30. · Hodnota v hlavnej knihe sa musí rovnať hodnote v saldokonte.

2010. 7. 16. · Následná finančná kontrola v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov.

6. 21. · V súlade s plánmi kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Brezna na 1. a 2.

je kryptomena dobrý reddit investícií
cez pult 中文 药物
monero penazenka sa nepripojuje
čo je proces tvorby peňazí
coinbase platobné metódy india

Téma/žánr: interní audit, Počet stran: 201, Rok vydání: 2003, Nakladatelství: C.H.Beck, Druhé vydání reaguje na změny, ke kterým došlo v oblasti interního auditu a kontroly v nedávné době.

o účtovníctve v platnom znení C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky mesta 1. Účasť na rokovaniach Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale.

kontrola hlavnej knihy, logických zostatkov jednotlivých úètov a ich väzby, kontrola finanèných výkazov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Uètovanie je v súlade so Zákonom è. 43 1/2000 o finanènej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

27. feb. 2018 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,.

1. Kontrola evidenčného zostatku 2007. 8.